Vad vi tro på

Vår vision är att vara en församling…

  • med en kärleksfull och öppen gemenskap
  • där barn och ungdomar får en tro som håller hela livet
  • där allt präglas av bön
  • där alla växer i sin tro
  • som har ett aktivt socialt engagemang
  • som förmedlar budskapet om Jesus på ett relevant sätt
  • som är internationell och har ett globalt engagemang

Gud

– Gud är universums skapare (1 Mos 1:1).
– Gud är en, och uppenbarar sig som Fadern, Sonen och Anden ( 5 Mos 6:4, Luk 3:21-22, 2 Kor 13:13).
– Jesus är Gud, som blev människa och därigenom visade oss vem Gud är (Joh 1:1, 14, 18).

Människan

– Människan är skapad till Guds avbild och har därför ett okränkbart värde (1 Mos 1:26-27).
– Kroppen är ett tempel för Guds Ande, därför ska vi undvika sådant som bryter ner kroppen (1 Kor 6:19).
– Äktenskapet är Guds goda tanke för samlivet mellan man och kvinna (Matt 19:4-6).

Bibeln

– Bibeln är Guds Ord eftersom Gud inspirerat de olika författarna (2 Tim 3:16-17).
– Bibeln är därför vår auktoritet för lära och sätt att leva (Ps 119:105, Ps 1:1-3).

Frälsning

– Varje människa har syndat, dvs överträtt de gränser Gud satt för människan (Rom 3:23)
– Synden innebär att människan är skild från Gud (Jes 59:2)
– I sin död på korset bar Jesus hela mänsklighetens synd och försonade därmed oss med Gud. Vi får därför ta emot syndernas förlåtelse och evigt liv som en gåva, av nåd (2 Kor 5:19-21, Ef 2:8)

Dop

– Genom dopet i vatten bekräftar vi att vi vänt om till Gud och tror på Jesus (Apg 2:38, Mark 16:16)
– Dopet i vatten sker på egen bekännelse och genom nedsänkning.
– Andens dop (att bli fylld av Anden) ger oss kraft och förmågor (nådegåvor) för att kunna tjäna Gud (Apg 1:8, 1 Kor 12:7-11).

Lärjungaskap

– Varje kristen är kallad att vara en lärjunge till Jesus (Matt 28:19)
– Att följa Jesus innebär att växa i sin tro genom att umgås med Jesus. Syftet är att vi ska bli mer lika honom, dvs sanna människor (Rom 8:29).

Församlingen

–  Guds tanke är att varje kristen ska vara en del av en lokal församling (1 Kor 12:12-27).
– Församlingen består av människor som valt att tro på och följa Jesus. Vi samlas till bön och lovsång,  undervisning, nattvard och för att stötta varandra (Apg 2:42).
– Församlingen har uppdraget att i ord och handling visa på Jesus och hans rike (Joh 17:18). Det handlar bl a om evangelisation/mission, socialt arbete och engagemang i rättvisefrågor (Matt 28:18-20, Jes 1:17, Jak 2:17).
– Vi ska tala väl om varandra och församlingen (Jak 3:9-10, 1 Petr 3:8-9). Om konflikter uppstår har Jesus gett oss en modell för att hantera dessa , i Matt 18:15-17.
– Vi tror på tiondegivandet som en välsignelse för såväl den enskilde som församlingen (Mal 3:10).

Framtiden

– Vi tror att Jesus Kristus ska återvända till jorden (Apg 1:11)
– Jesus kommer för att göra slut på ondskan, döma alla människor rättvist och upprätta sitt eviga rike (2 Petr 3:10-13, Matt 25:31f, Matt 16:27 )